CONVOCATÒRIA BEQUES ESPORT BASE CURS 2013-2014

Per totes aquelles families que estiguin interessades, la direcció de Serveis a les Persones del Districte Sants-Montjuïc ens informa sobre els aspectes més importants que s'han modificat per l'adjudicació de les beques de la nova convocatòria 2013-2014.


LLEGIR BASES QUE EN BREU SORTIRAN PUBLICADES AL BOPB (es preveu que es publiquin el 10 de juny).

 PREVISIO INICI PRESENTACIO SOL·LICITUDS FAMILIES: 4 de Juliol de 2013 (10 dies hàbils). El període de presentació s’iniciarà el dia següent de la finalització del d’informació pública de les bases.

 MAXIM INGRESSOS PER MEMBRE FAMILIAR: 6.140,99 €

 IMPORT MINIM BECAT: 50 €. Si s’exhaureix el pressupost tindran preferència les famílies amb menys ingressos. Esgotat el pressupost les famílies no becades formaran part d’una llista de reserva.

  REQUISITS BENEFICIARI BECA:

-Tota la unitat familiar ha d’estar empadronada i residint al Districte de Sants Montjuic.
-Que estiguin preinscrits en una activitat esportiva que es practiqui dintre del mateix districte.
-Que els ingressos per membra familiar no superi els 6.140,99 €.
-No haver percebut ni percebre cap ajut social que contempli aquest ajut pagat per l’activitat esportiva, però es podrà percebre per aquella part no becada.

  REQUISITS PERCEPTOR BECA (Entitat esportiva o Ampa)

-Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
-Informar del canvi d’activitat esportiva d’un nen becat de forma motivada.
-Ha de tenir la raó social al Districte de Sants Montjuic, excepte casos a valorar de col·lectius amb necessitats especials.
-Ha d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’administració tributària i la Seguretat Social.
-Haver justificat la subvenció atorgada amb anterioritat per l’ajuntament, abans de l’inici del període de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2013-2014.
-Qualsevol subvenció atorgada per l’ ajuntament que no es justifiqui suposarà la denegació de la concessió de la beca.

INDISPENSABLE QUE TOTES DUES PARTS CUMPLEIXIN AMB ELS SEUS REQUISITS PER L’ATORGACIÓ DE LA BECA.

INICI PROCEDIMENT: PRESENTACIÓ SOL·LICITUD + DECLARACIÓ RESPONSABILITAT ENTITAT ESPORTIVA O AMPA A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ.

No es podrà presentar cap sol·licitud sense la revisió prèvia de la tècnica i la seva conformitat.

Aquest és l’enllaç on podreu descarregar els models que s’hauran de presentar, conjuntament amb la documentació que es requereixi:

 
 


EL PERCENTATGE DE LA SUBVENCIÓ NO EXCEDIRÀ DEL 50% DEL COST TOTAL DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA.

RESUM PROCEDIMENT CONCESSIO BECA:    Previsió juliol

DADES TECNICA RESPONSABLE DISTRICTE:

Nadia Rodríguez
Tel contacte 93 291 42 33 Email: nrodriguezm@bcn.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada